Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2015-05-29

Numer raportu: RB 13/2015

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu