Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2015-08-05

Numer raportu: RB 27/2015

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2015 roku:

 1. Jacek Daroszewski
  Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
  Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%,
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%;
 2. Jacek Krzemiński
  Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
  Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%,
  Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu