Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.

Data publikacji: 2014-10-17

Numer raportu: RB-W 22/2014

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym zwołuje na dzień 12 listopada 2014 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 20 (siedziba Spółki).

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu