Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii G

Data publikacji: 2014-03-20

Numer raportu: RB 8/2014

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 19 marca 2014 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 61/14) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 336/2014) uchwał w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu