Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Data publikacji: 2014-02-14

Numer raportu: RB 5/2014

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 24/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, w dniu 14 lutego 2014 roku w Krajowym Depozycie, pod kodem PLFSTFC00053, nastąpi rejestracja 3.870 (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu