Zawiadomienie od Członka Zarządu

Data publikacji: 2013-01-31

Numer raportu: RB 8/2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Członka Zarządu Fast Finance S.A. zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że w dniu 26 listopada 2012 r. Członek Zarządu dokonał zakupu 1.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Fast Finance S.A. po cenie zakupu wynoszącej 0,38 zł za akcję. Nabycie akcji nastąpiło w formie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu