Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012r.

Data publikacji: 2013-05-14

Numer raportu: RB-W 13/2013

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raport:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz wszystkich raportów bieżących i raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r. Ponadto, Emitent informuje, że wszystkie przedstawione w załączniku raporty są opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.fastfinance.pl.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu