Wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki

Data publikacji: 2013-06-19

Numer raportu: RB 16/2013

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku:

  1. Jacek Longin Daroszewski

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.500.000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.000.000,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 34,48%,

  1. Jacek Zbigniew Krzemiński

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.500.000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.000.000,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 34,48%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).