Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku

Data publikacji: 2013-02-26

Numer raport: RB-W 10/2013

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) publikuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu cały skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu