Wykup obligacji serii B

Data publikacji: 2012-07-05

Numer raportu: RB 12/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 05.07.2012 dokonał wykupu obligacji serii B. Obligacje serii B na łączna kwotę 8.730.000 zł były wyemitowane w 2010 roku (raport bieżący nr RB 12/2010). Emitent dokonał wykupu zgodnie z warunkami emisji. Źródłem finansowania wykupu była emisja obligacji serii D, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 5/2012.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu