Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Data publikacji: 2012-03-05

Numer raportu: RB 2/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że ustanowiony został zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości, będących wierzytelnościami znajdującymi się w portfelu Fast Finance S.A.:

1/ Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu – Kancelarii Prawnej, zabezpieczającej interesy obligatariuszy dla planowanego programu emisji obligacji, maksymalna kwota na jaką może zostać przeprowadzony program emisji to 30 mln zł.

2/ Zastaw został ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia 01 marca 2012, które Zarząd Spółki otrzymał dnia 5 marca 2012 r.

3/ Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności posiadanych przez Fast Finance S.A. z tytułu niespłaconych kredytów konsumenckich. Wartość wierzytelności oszacowano na 45.263.583,38 zł

4/ Na dzień wpisu zastawu, szacunkowa wartość wierzytelności przyszłej, która jest zabezpieczona zastawem (emisji obligacji), to 30 mln zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności będących przedmiotem zastawu w księgach Emitenta wierzytelności wynosiła na 21.02.2012 r. 45.263.583,38 zł.

5/ Osoba, na rzecz której ustanowiono zastaw, nie jest powiązana z Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.

6/ Aktywa zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu