Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Data publikacji: 2012-01-09

Numer raportu: RB 1/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 – 26 kwietnia 2012r.

  1. Jednostkowe raporty kwartalne:
  • raport za IV kwartał 2011r. -21 lutego 2012r.
  • raport za I kwartał 2012r. – 10 maja 2012 r.
  • raport za III kwartał 2012r. – 6 listopada 2012r.
  1. Jednostkowy raport półroczny – w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu