Wykup obligacji serii A

Data publikacji: 2012-03-12

Numer raportu: RB 4/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.03.2012 dokonał wykupu obligacji serii A. Obligacje serii A na łączna kwotę 10mln były wyemitowane w 2010 roku (raport bieżący nr RB 6/2010)Emitent dokonał wykupu zgodnie z warunkami emisji. Źródłem finansowania wykupu był kredyt obrotowy, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 3/2012.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu