Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Data publikacji: 2011-01-31

Numer raportu: RB 4/2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

  1. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2010 – 30 kwietnia 2011r.
    Jednostkowy Raport roczny za rok obrotowy 2010 – 30 kwietnia 2011r.
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
  • raport za IV kwartał 2010r. – 1 marca 2011r.
  • raport za I kwartał 2011r. – 16 maja 2011 r.
  • raport za III kwartał 2011r. – 14 listopada 2011r.
  1. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu