Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu

Data publikacji: 2011-07-28

Numer raportu: RB 17/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 lipca 2011r. od Prezesa Zarządu Fast Finance S.A. Pana Jacka Daroszewskiego, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zakupie akcji Fast Finance S.A przez Pana Jacka Daroszewskiego. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Jacek Daroszewski w dniu 27 lipca 2011 roku dokonał następujących transakcji:

Zakup 4 408 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,60zł za akcję
Zakup 600 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,61 zł za akcję

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu