Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu

Data publikacji: 2011-07-25

Numer raportu: RB 15/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 lipca 2011r. od Prezesa Zarządu Fast Finance S.A. Pana Jacka Daroszewskiego, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zakupie akcji Fast Finance S.A przez Pana Jacka Daroszewskiego. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Jacek Daroszewski w dniu 21 lipca 2011 roku dokonał następujących transakcji:

Zakup 9000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,57 zł za akcję
Zakup 2500 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,60 zł za akcję
Zakup 7200 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,60 zł za akcję

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu