Korekta Raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010

Data publikacji: 2011-04-29

Numer raportu: RB 6/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w raporcie kwartalnym QSr za trzeci kwartał 2010 roku w wyniku omyłki pisarskiej raport nie zawierał danych dotyczących przepływów pieniężnych netto, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe”, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za trzeci kwartał 2010 roku uzupełniony brakującymi informacjami.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu