Emisja obligacji Fast Finance S.A.

Data publikacja: 2011-01-12

Numer raportu: RB 1/2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance informuje, że w dniu 11.01.2011 roku dokonał emisji 10.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C na łączną kwotę 10.000.000 zł. Przeprowadzona emisja obligacji serii C stanowi III transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach III transzy została objęta w dniu 11.01.2011. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

 • cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej
 • wielkość emisji: 10.000.000 zł
 • wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
 • warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi 11 stycznia 2013 roku.
 • warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 6,5 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe
 • zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na: (i) wierzytelnościach z rachunku bieżącego Emitenta, do najwyższej kwoty zabezpieczenie 28.175.000 PLN,(ii) wierzytelnościach ze zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek udzielonych przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przelanych na Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 28.09.2009 r. do najwyższej kwoty zabezpieczenia 28.175.000 PLN.
 • wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 47.272.000 PLN
 • perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: nie więcej niż 25.000.000 PLN
 • dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: o zakupach kolejnych pakietów wierzytelności, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji serii C, Emitent będzie informować w postaci raportów bieżących,
 • zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii C,
 • wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot Zastawu Rejestrowego wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która oszacowała wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na kwotę:
  (i) 28.191.335,22 PLN dla zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek
  (ii) 0,00 PLN dla wierzytelności bieżących i przyszłych z rachunku bieżącego należącego do Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu