Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Data publikacji: 2010-04-07

Numer raportu: RB 2/2010

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 7 kwietnia 2010r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., Pana Romana Mielnika, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Fast Finance S.A przez żonę Pana Romana Mielnika, Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Mielnik w dniu 29 marca 2010 roku dokonała sprzedaży 40.000 akcji Fast Finance S.A. w tym:

· 32.500 akcji po cenie 1,15 zł za akcję

· 7.500 akcji po cenie 1,16 zł za akcję

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu