Zbycie akcji przez Członka Zarządu

Data publikacji: 2010-05-20

Numer raportu: RB 7/2010

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2010r. od Członka Zarządu Fast Finance S.A., sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Fast Finance S.A przez Członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu w dniu 18 maja 2010 roku dokonał sprzedaży 3.044.863 sztuk akcji (akcje serii C) Fast Finance S.A. za cenę 530.000 EURO (2.120.000 PLN)

Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu