Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 2010-11-23

Numer raportu: RB 20/2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 23.11.2010 otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 23.797.644,89 zł.
Umowa jest datowana na 22.11.2010 r. Umowa została zawarta z jednym z banków detalicznych.

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fast Finance wierzytelności konsumenckich; cena nabycia wyniosła 4.842.820,74 zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż cena nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu