Zatwierdzenie Prospeku Emisyjnego spółki Fast Finance S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Data publikacji: 2010-03-11

Numer raportu: EBI 5/2010

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem zamieszonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) w dniu 11 marca 2010 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki Fast Finance S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferującym jest AmerBrokers Dom Maklerski.