Korekta Raportu Rocznego

Data publikacji: 2010-07-05

Numer raportu: RB 11/2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w raporcie rocznym SA-R za rok 2009 w wyniku omyłki pisarskiej w Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta został błędnie użyty wyraz „strata” zamiast „zysk” na stronie 1 punkt 3:

  • było: ” 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.409.050,56 zł”
  • winno być: ” 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.409.050,56zł”

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały uzupełniony raport roczny za 2009 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu