Rynek

Działamy na stale rozwijającym się rynku wierzytelności masowych w Polsce. Obserwowane od połowy lat 90-tych sukcesywnie zwiększające się zadłużenie Polaków oraz wzrastający odsetek osób nieterminowo regulujących swoje zobowiązania stało się przyczyną do dynamicznego rozwoju segmentu masowych wierzytelności konsumenckich. Podaż pakietów wierzytelności ze strony instytucji finansowych, banków oraz dostarczycieli usług abonamentowych i mediów przyczyniła się do rozwoju firm specjalizujących się w windykacji wierzytelności na własny rachunek. Wprowadzenie w I dekadzie XXI w. regulacji prawnych w zakresie cesji wierzytelności i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych znacząco wpłynęło na obecny kształt branży. Zmiany te pozwoliły nam na skuteczne pozyskiwanie pakietów wierzytelności masowych za pośrednictwem założonego w 2011 roku Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Wedle szacunków BIG Infomonitor, z roku na rok rośnie liczba klientów podwyższonego ryzyka. Od lat wzrasta również wartość zadłużenia Polaków, zarówno w ujęciu sumarycznym, jak i pod względem średniego zadłużenia przypadającego na jedną osobę. Znaczący wpływ na obecną wielkość rynku miał kryzys gospodarczy mający swój początek w 2008 roku. Średnie zadłużenie Polaków w latach 2008-2011 wzrosło ponad trzykrotnie i nadal nieznacznie rośnie z roku na rok, pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego.

Działalność podmiotów na rynku wierzytelności jest w niewielkim stopniu skorelowana z cyklem gospodarczym. Charakteryzuje się zwiększoną aktywnością pod kątem skupowania pakietów w okresie dekoniunktury oraz wzrostem ściągalności długów podczas ożywienia.

FAST FINANCE należy do grona największych firm z branży. Spośród kilkuset podmiotów w niej działających zaledwie wąska grupa firm posiada zdolność do bieżącej obsługi dużej liczby procesów windykacji. Dzięki odpowiednim środkom finansowym, systemom informatycznym oraz wykwalifikowanym kadrom możemy z powodzeniem prowadzić tysiące spraw jednocześnie.
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.