Rynek

Działamy na stale rozwijającym się rynku wierzytelności masowych w Polsce. Obserwowane od połowy lat 90-tych sukcesywnie zwiększające się zadłużenie Polaków oraz wzrastający odsetek osób nieterminowo regulujących swoje zobowiązania stało się przyczyną do dynamicznego rozwoju segmentu masowych wierzytelności konsumenckich. Podaż pakietów wierzytelności ze strony instytucji finansowych, banków oraz dostarczycieli usług abonamentowych i mediów przyczyniła się do rozwoju firm specjalizujących się w windykacji wierzytelności na własny rachunek. Wprowadzenie w I dekadzie XXI w. regulacji prawnych w zakresie cesji wierzytelności i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych znacząco wpłynęło na obecny kształt branży. Zmiany te pozwoliły nam na skuteczne pozyskiwanie pakietów wierzytelności masowych za pośrednictwem założonego w 2011 roku Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Wedle szacunków BIG Infomonitor, z roku na rok rośnie liczba klientów podwyższonego ryzyka. Od lat wzrasta również wartość zadłużenia Polaków, zarówno w ujęciu sumarycznym, jak i pod względem średniego zadłużenia przypadającego na jedną osobę. Znaczący wpływ na obecną wielkość rynku miał kryzys gospodarczy mający swój początek w 2008 roku. Średnie zadłużenie Polaków w latach 2008-2011 wzrosło ponad trzykrotnie i nadal nieznacznie rośnie z roku na rok, pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego.

Działalność podmiotów na rynku wierzytelności jest w niewielkim stopniu skorelowana z cyklem gospodarczym. Charakteryzuje się zwiększoną aktywnością pod kątem skupowania pakietów w okresie dekoniunktury oraz wzrostem ściągalności długów podczas ożywienia.

FAST FINANCE należy do grona największych firm z branży. Spośród kilkuset podmiotów w niej działających zaledwie wąska grupa firm posiada zdolność do bieżącej obsługi dużej liczby procesów windykacji. Dzięki odpowiednim środkom finansowym, systemom informatycznym oraz wykwalifikowanym kadrom możemy z powodzeniem prowadzić tysiące spraw jednocześnie.
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.