Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2019 2019-08-14 Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego

Zarząd Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") Informuje, że jednym z podstawowych zadań postawionych przed Zarządem po dokonaniu zmian w jego składzie ( o których Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2019 z dnia 24.05.2019 r. i 27/2019 z dnia 21.07.2019 r.) była identyfikacja wszystkich przyczyn dotyczących nieopublikowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz określenie możliwych terminów publikacji i odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, gdyż w dniu dokonania zmian w składzie Zarządu w maju 2019 r., mając na względzie brak raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, niemożliwe było spełnienie warunku publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2018 i odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
W wyniku dokonywanych weryfikacji danych finansowych oraz prowadzonych rozmów z podmiotami mającymi uprawnienia do badania sprawozdań finansowych Emitent podaje:
- Zakończenie badanie sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta i publikacja jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta nastąpi nie później niż do 30.11.2019 r.;
- Odbycie się Walnego Zgromadzenia dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 nastąpi nie później niż do 31.12.2019 r.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.