Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2019 2019-04-26 Opóźnienie terminu publikacji Skonsolidowanego i Jednostkowego raportu rocznego za 2018 roku

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent), informuje, że z uwagi na obecną sytuację Spółki przedłużają się negocjacje związane wyborem, a tym samym z możliwością podpisania umowy z biegłym rewidentem. Biorąc pod uwagę powyższe, raporty roczne Emitenta (zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany) za 2018 r. zostaną opublikowane z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego terminu określonego w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., tj. 30 kwietnia 2019 r.
Emitent poinformuje niezwłocznie raportem bieżącym o nowym terminie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. po zakończeniu negocjacji z biegłym rewidentem i podpisaniu umowy na badanie przedmiotowych sprawozdań finansowych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.