Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2019 2019-04-05 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w Skonsolidowanym raporcie Emitenta za III kwartał 2018 roku, w punkcie 3 "Podstawa sporządzenia" na stronie 15 i stronie 49 "Informacja dodatkowa" raportu została omyłkowo zamieszczona następująca informacja: "Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.", natomiast w punkcie 21 "Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy." na stronie 33 została omyłkowo zamieszczona następująca informacja: "W ocenie Zarządu Spółki istniejące zobowiązania wykazane w raportach bieżących i okresowych oraz bieżąca sytuacja Emitenta nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Emitenta. W ocenie Spółki, ma ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku, które stanowią źródło zaspakajania w/w zobowiązań."


Pozostałe dane i informacje przedstawione w Skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 roku pozostają bez zmian. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości dokument zawierający listę zmian dokonanych w przedmiotowym raporcie (Załącznik nr 1) oraz skorygowaną wersję Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku (Załącznik nr 2).

 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

 

FF_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2018_Lista_Zmian_korekta_2019-04-05.pdf (261.14KB)
FF_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2018_korekta_2019-04-05.pdf (1119.48KB)

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.