Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2019 2019-03-29 Zawarcie umowy serwisowej z Administratorem Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, informuje, że również w dniu 29 marca 2019 roku podpisał z Administratorem Zastawu obligacji serii M umowę serwisową wierzytelności w łącznej kwocie nominalnej wynoszącej 30.000.572 zł stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
W ramach zawartej umowy Administrator Zastawu zleca Emitentowi wykonanie czynności faktycznych w zakresie windykacji pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej zmierzających do uzyskania od dłużników objętych zabezpieczonym pakietem wierzytelności wymagalnych i bezspornych należności z tytułu niespłaconych wierzytelności.
Zgodnie z zawartą umową Emitent zobowiązuje się do regularnego przekazywania Administratorowi Zastawu wszelkich środków pieniężnych otrzymywanych od dłużników, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy serwisowej.
Z tytuły wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Emitentowi przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 35% wartości odzyskanych wierzytelności, płatne w terminach wskazanych szczegółowo w umowie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.