Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2019 2019-03-15 Otrzymanie oświadczenia od Administratora obligacji serii P

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta i spółki zależnej Emitenta – FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako poręczyciela, oświadczenie administratora obligacji serii P (BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o braku zapłaty przez FAST FINANCE S.A. należności wynikających z obligacji serii P.
Oświadczenie zostało złożone w związku z nieterminowym regulowaniem przez Emitenta zobowiązań wynikających z obligacji serii P i niedokonaniem, pomimo wezwania, wcześniejszego wykupu przez Emitenta 5.689 obligacji serii P poprzez zapłatę kwoty 5.265.169,50 zł, powiększonej o koszty odsetek oraz kwotę 1.020.487,50 zł tytułem obowiązkowego wcześniejszego wykupu 1.125 obligacji serii P, co łącznie stanowiło kwotę 6.463.324,47 zł. Do dnia dzisiejszego Emitent nie zapłacił kwoty 5.435.685,20 zł.
Powyższe oświadczenie zostało złożone jako wymóg określony w oświadczeniach o poddaniu się egzekucji złożonych przez Emitenta oraz spółkę zależną w dniu 23 listopada 2018 roku i stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z przedmiotu zastawu do maksymalnej kwoty 17.065.500,00 zł w zakresie zapłaty przez Emitenta wierzytelności pieniężnych wynikających z obligacji serii P.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.