Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2019 2019-02-19 Zawiązanie rezerwy w poczet wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta oraz w poczet nierozliczonych zaliczek

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2019 roku, uwzględniając aktualną sytuację Spółki oraz biorąc pod uwagę zastrzeżenia zawarte w ostatnim raporcie biegłego rewidenta, jak również fakt rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego podjął uchwałę w sprawie zawiązania rezerwy na poczet wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta w łącznej wysokości wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym zamieszczonym w skonsolidowanym raporcie półrocznym Spółki za I półrocze 2018 roku w kwocie 40.957 tys. zł (kapitał) oraz na nierozliczone zaliczki pobrane przez byłych członków Zarządu w łącznej kwocie 17.662 tys. zł.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, szacowana wysokość rezerwy wyniesie łącznie 74.729 tys. zł, na którą składają się odpowiednio:
1) udzielone pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 30 września 2018 r., w łącznej kwocie 56.148 tys. zł,
2) nierozliczone zaliczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 30 września 2018 r., w łącznej kwocie 18.580 tys. zł.

 

Wysokość rezerwy na udzielone pożyczki wraz z odsetkami oraz nierozliczone zaliczki wraz z odsetkami Emitent zamierza zaprezentować w najbliższym raporcie okresowym, tj.za trzeci kwartał 2018 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawiązanie rezerwy będzie miało istotny wpływ na bieżące wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu


 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.