Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2019 2019-01-23 Otwarcie w stosunku do Emitenta postępowania układowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku i raportu bieżącego nr 72/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku, informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2019 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał w dniu 23 stycznia 2019 roku postanowienie, w którym postanowił o :

1. otwarciu postępowania układowego w stosunku do Emitenta na podstawie złożonego wniosku,
2. umorzeniu postępowania z wniosku Nobili Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości,
3.wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Pawła Billńskiego,
4. wyznaczeniu nadzorcy sądowego w osobie Kamila Hajduka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 142.

 

O wszelkich dalszych istotnych zdarzeniach związanych z toczącym się postępowaniem układowym Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.