Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 70/2018 2018-12-11 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M, w którym Administrator informuje Emitenta, że celem zaspokojenia wymagalnych wierzytelności obligatariuszy z tytułu niewykupionych w terminie obligacji serii M oraz obligacji serii M których dotyczą żądania przedterminowego wykupu dokonuje przejęcia na własność przedmiot zastawu wpisanego w Rejestrze Zastawów pod nr 2476837 w celu jego spieniężenia.
Jednocześnie Administrator Zastawu poinformował Spółkę, że wyznaczy uprawnionego biegłego, który ustali wartość przejętego przedmiotu zastawu oraz zaproponował Emitentowi zawarcie na wspólnie uzgodnionych zasadach odrębnej umowy o obsługę wierzytelności stanowiących przedmiot przejętego zastawu rejestrowego w celu ich odzyskania od dłużników. Powyższa umowa miałaby zostać zawarta z zastrzeżeniem, iż ulegnie rozwiązaniu w przypadku uzyskania przeze Administratora Zastawu wiarygodnych propozycji od innych firm windykacyjnych określających korzystniejsze dla obligatariuszy warunki obsługi wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.