Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 66/2018 2018-11-30 Złożenie wniosku o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania układowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) wniosek o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”).

Decyzja Zarządu Spółki podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz jej kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia złożenia wniosku, o których Spółka na bieżąco informowała w publikowanych raportach. W ocenie Zarządu Spółki istniejące zobowiązania wykazane w raportach bieżących i okresowych oraz bieżąca sytuacja Emitenta nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Emitenta. W ocenie Spółki, ma ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku, które stanowią źródło zaspakajania w/w zobowiązań.

Zarząd Emitenta mając na względzie interes Spółki, w tym zatrudnionych pracowników, Wierzycieli i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych lub faktycznych, podjął działania mające na celu uniknięcie upadłości, która doprowadziłaby do zwiększenia strat wszystkich Interesariuszy. Decyzja Emitenta oparta jest na brzmieniu art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, które stanowi, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości danego podmiotu.
Zarząd Spółki informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.