Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 63/2018 2018-11-27 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M, w którym Administrator wzywa Emitenta do:
- niezwłocznego przedstawienia aktualnej wyceny przedmiotu zastawu,
- niezwłocznego udzielenia informacji o projekcji spłat pakietów wierzytelności będących przedmiotem administrowanego zastawu rejestrowego,
- niezwłocznego złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 6 k.p.c. z przedmiotu zastawu określonego w Umowie o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14.12.2015r. do kwoty aktualnego zadłużenia Fast Finance S.A. z tytułu niewykupionych Obligacji wynoszącego według stanu na dzień 26.11.2018r. kwotę 1 515 957,59 zł.
Ponadto, Administrator Zastawu poinformował, że w przypadku nieprzekazania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w terminie do dnia 30.11.2018 r. podejmie on działania w celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń obligatariuszy na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści powyższego pisma bez zbędnej zwłoki oraz udzieli Administratorowi Zastawu stosownych informacji.

 


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.