Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 62/2018 2018-11-27 Projekcje spłat dla portfeli wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia obligacji serii M

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w wykonaniu obowiązku przewidzianego postanowieniami Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu dla obligacji serii M oraz w następstwie zobowiązania przekazania Administratorowi Zastawu wymaganych informacji zgodnie z żądaniem Administratora Emitent dokonał sporządzenia projekcji przepływów finansowych z tytułu odzysków z portfeli wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia obligacji serii M.
W wyniku dokonanej analizy, zgodnie ze stanem i założeniami spłat na dzień 27 listopada 2018 r., Emitent szacuje, że suma w/w przepływów za okres 6,5 roku, przewyższy kwotę zobowiązań z tytułu spłaty kapitału wobec obligatariuszy, wynoszą obecnie 4 659 000 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.