Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 61/2018 2018-11-27 Zawarcie umowy z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. , informuje, że w dniu 27 listopada wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu 26 listopada 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę od niego zależną FF Inkaso sp. z o.o. z wierzycielami spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T Emitenta, ("Wierzyciele") tj:
1) Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"),
2) Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo, oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:
- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Aureus"),
- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akura"),
- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest"),
umowy, której celem jest pomyślne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zobowiązań Emitenta przy współpracy ww. Wierzycieli, m.in. poprzez ustalenie zasad podziału odzysków z "Wierzytelności Obciążonych", tj. wierzytelności dłużników Emitenta będących przedmiotem zabezpieczeń obligacji posiadanych przez Wierzycieli. W ramach zawartej umowy Emitent uznał swój dług wobec powyższych Wierzycieli na dzień jej zawarcia w łącznej kwocie wraz z należnymi odsetkami w wysokości 17 836 123,60 zł. Jednocześnie w ramach przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się do złożenia wniosku o otwarcie Postępowania Układowego, o treści zaakceptowanej przez Wierzycieli, nie później niż w dniu 30 listopada 2018 r.


Ponadto Emitent zobowiązał się, że we wniosku o otwarcie Postępowania Układowego wskaże w trybie art. 38 Prawa Restrukturyzacyjnego doradcę restrukturyzacyjnego określonego w umowie oraz złoży wnioski o zawieszenie egzekucji i uchylenie zajęć majątku w trybie art. 268 Prawa Restrukturyzacyjnego. W zakresie w jakim toczące się wobec Emitenta egzekucje nie zostaną zawieszone, a zajęcia majątku nie zostaną uchylone na etapie poprzedzającym otwarcie Postępowania Układowego, Emitent złoży stosowne wnioski w trybie art. 278 Prawa Restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności wnioski o uchylenie zajęć jego majątku.


W ramach przedmiotowej umowy określono również sposób kontynuacji zarządzania przez Emitenta procesami windykacji Wierzytelności Obciążonych na rzecz Wierzycieli. Tym samym umowa określa proces dochodzenia Wierzytelności Obciążonych oraz wykorzystywanie i przepływ pomiędzy Emitentem i Wierzycielami odzysków z przedmiotowych Wierzytelności Obciążonych.

 

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.