Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 53/2018 2018-11-13 Otrzymanie żądania wykupu obligacji serii P od obligatariusza

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z niedokonaniem obowiązkowego wykupu 1 125 obligacji na okaziciela serii P Emitenta, otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2018 roku od obligatariusza serii P żądanie dokonania wcześniejszego wykupu 5 689 sztuk obligacji serii P posiadanych przez obligatariusza, poprzez zapłatę kwoty 5 265 169,50 zł powiększonej o należne a niezapłacone odsetki od wszystkich ww. obligacji do dnia zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania wykupu.
W związku z powyższym całkowita kwota wskazana przez obligatariusza w wezwaniu wynosi obecnie 6 463 324,47 zł i składają się na nią następujące należności:
a) kwota 1 020 487,50, z tytułu obowiązkowego wcześniejszego wykupu 1 125 obligacji serii P Emitenta,
b) kwota 5 265 169,50 zł tytułem wcześniejszego wykupu na żądanie obligatariusza 5 689 sztuk obligacji serii P Emitenta, oraz
c) kwota 177 667,47 zł tytułem odsetek kapitałowych od kwoty wskazanej w punkcie b) powyżej, naliczonych na dzień złożenia żądania wykupu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.