Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 46/2018 2018-10-30 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 25 października 2018 Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M Spółki, w sprawie zamiaru podjęcia działań przewidzianych postanowieniami Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14.12.2015 r. w celu zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z przedmiotu zastawu.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści powyższego pisma bez zbędnej zwłoki oraz udzieli Administratorowi Zastawu stosownych informacji w przedmiotowym zakresie.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.