Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 41/2018 2018-10-15 Informacja o wykupie obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 października powziął informację o braku możliwości przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wymaganych środków pieniężnych na wykup w ramach okresowej amortyzacji 466 obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł ("Obligacje serii M") wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy.
Brak wykupu Obligacji serii M jest spowodowany niezamierzonym przesunięciem terminu pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez Emitenta.
Spółka prowadzi obecnie działania zmierzające do zakończenia pozyskania finansowania i przekazania w jak najszybszym terminie środków pieniężnych na dokonanie rozliczenia wykupu Obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii M. O przekazaniu środków do KDPW oraz o dokonaniu wykupu 466 Obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji, Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.