Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 40/2018 2018-10-04 Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 04 października 2018 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca jednostkę zależną wobec spółki zależnej Emitenta - FF Inkaso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("FF Inkaso"), a tym samym wobec Emitenta, pod firmą Incasso FF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w której FF Inkaso objęła i pokryła wkładem pieniężnym 49 (słownie: czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4 900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych), co stanowi 98% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 49 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, natomiast Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), co stanowi 2% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 1 głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.


Przedmiotem działalności Spółki jest: pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B), pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.23.Z), działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 67.13.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 65.22.Z) oraz działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z).


Pierwszy Zarząd Spółki będzie się składał z Prezesa Zarządu w osobie Pana Andrzeja Kiełczewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.
O fakcie wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.