Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 30/2018 2018-09-13 Powzięcie wiadomości o wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości, o udzieleniu zabezpieczenia oraz o wycofaniu wniosku i umorzeniu postępowania

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 13 września 2018 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 września 2018 roku, powziął informację o wysłaniu przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. Na podstawie ww. postanowienia Sąd Rejonowy dokonał zabezpieczenia majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
Jednocześnie w dniu 13 września 2018 roku Zarząd Emitenta powziął informację o wcześniejszym wycofaniu przez wskazanego powyżej wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. W wyniku wycofania przedmiotowego wniosku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta.
Jednocześnie Emitent podkreśla, że Sąd Rejonowy mógł uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli. W tym przypadku Sąd Rejonowy uznał, że cofnięcie wniosku nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.