Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2018 2018-08-28 Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zmiany postanowienia o udzielenie zabezpieczenia

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 sierpnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 17 sierpnia 2018 roku sporządzone w związku z wcześniejszym zażaleniem złożonym przez Pana Marcina Pomirskiego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wydane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny dnia 10 lipca 2018 roku.
Sąd Apelacyjny rozważając otrzymane zażalenie podzielił stanowisko Emitenta w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia i konieczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego, natomiast uznał zabezpieczenie w postaci uchylenia zajęć wierzytelności z rachunków bankowych za nieodpowiednie w okolicznościach sprawy. Na skutek zaskarżenia Sąd Apelacyjny postanowił zmienić wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego i oddalić wniosek Emitenta o udzielenie zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki w Banku Millenium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Zarząd Emitenta nie podziela opinii Sądu zarówno w zakresie sentencji postanowienia jak i w kwestii argumentacji i podejmie stosowne kroki prawne celem dochodzenia swoich roszczeń.

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.