Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2018 2018-07-27 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zadłużenia spółki z tytułu niepublicznych prywatnych obligacji i pożyczek

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 lipca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu wielostronnych negocjacji dotyczących warunków zadłużenia Emitenta wynikającego z tytułu niepublicznych prywatnych emisji obligacji i pożyczek. Rozpoczęcie przedmiotowych rozmów wiąże się bezpośrednio z prowadzonym przeglądem działalności Spółki w obszarach: finansowym i prawnym. Identyfikacja kwestii związanych z wysokością i warunkami zadłużenia z tytułu niepublicznych prywatnych emisji obligacji i pożyczek w ocenie Zarządu, po przeprowadzeniu przeglądu, o którym mowa powyżej, wymaga bieżących decyzji.
O rezultatach prowadzonych rozmów, jak również o istotnych działaniach i decyzjach w przedmiotowej sprawie Emitent na bieżąco będzie informował akcjonariuszy w kolejnych raportach.
 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.