Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2018 2018-07-02 Przegląd obszarów działalności spółki w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 26 czerwca rezygnacji przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Longina Daroszewskiego oraz w związku z oddelegowaniem, przez korzystającą ze swoich kodeksowych i statutowych uprawnień Radę Nadzorczą, przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki - Pana Andrzeja Kiełczewskiego, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Fast Finance S.A., w dniu 2 lipca 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o niezwłocznym przystąpieniu do przeglądu działalności Spółki w najważniejszych obszarach, a w szczególności w obszarach: działalności operacyjnej, finansowym i prawnym.

Przegląd i analizę sytuacji uważamy za konieczne dla identyfikacji najważniejszych kwestii, które będą wymagały bieżących decyzji w związku z pracami nowego Zarządu. Emitent na bieżąco będzie informował w formie raportów, zarówno o ustaleniach wynikających z prowadzonego przeglądu, jak i o podejmowanych istotnych działaniach i decyzjach.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w terminach kodeksowych zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia lub/i wyboru składu osobowego Organów Spółki oraz uzyskania zgody dla przeprowadzenia wymagających uchwały NWZ działań motywowanych wynikami przeglądu Spółki.

Zarząd publikuje przedmiotową informację z uwagi na jej istotność i potencjalnie znaczący wpływ na bieżącą działalność Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.