Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2018 2018-06-29 Zawarcie dwóch warunkowych umów sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku wpłynęły do Spółki dwie umowy sprzedaży akcji z dotychczasowym akcjonariuszem Emitenta Panem Jackiem Daroszewskim datowane na 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotem obu umów było nabycie przez Spółkę odpowiednio 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł za cenę nabycia wynoszącą 8.374.937,96 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł za cenę nabycia wynoszącą 7.456.272,04 zł. Każda z umów została zawarta pod warunkiem rozwiązującym polegającym na nie wyrażeniu zgody na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów. Strony ustaliły, że kwota nabycia wszystkich akcji zostanie przekazana sprzedającemu w dniu zawarcia każdej z umów. Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Emitenta z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia, wyrażającej zgodę na nabycie przez Emitenta wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Jacka Daroszewskiego, akcje zostają nabyte w celu umorzenia na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. w związku z przepisem art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych ma zostać wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. W związku z takim umorzeniem i źródłem pochodzenia środków przeznaczonych na zapłatę za umorzone akcje do umorzenia akcji nie będzie mieć zastosowania przepis art. 456 k.s.h. Umorzenie ww. akcji nabytych przez Emitenta ma na celu rozliczenie wzajemnych zobowiązań Spółki i akcjonariusza – Pana Jacka Daroszewskiego. Transakcja nie pogarsza sytuacji wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy, a także nie wpływa negatywnie na płynność finansową Emitenta.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.