Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2017 2017-04-26 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku, zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta, dokonano zmian zasad rachunkowości w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy.

 

Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji "Przychody przyszłych okresów", natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji "Pozostałe aktywa".

 

Obecnie wielkości prezentowane w pozycji "Przychody przyszłych okresów" pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.

 

Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono także dane finansowe za okresy porównywalne, tj. na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r., przy czym, jak zaznaczono, porównywalność danych za te okresy zachowana została wyłącznie w odniesieniu do danych jednostkowych Fast Finance S.A.

 

W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.

 

Zmian dokonano także w zakresie prezentacji:

Pozostałych przychodów operacyjnych - dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu najmu oraz zarządzania Funduszem Inwestycyjnym wykazywane były w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z w/w tytułów wykazane zostały wraz z przychodami z działalności podstawowej.

 

Zysku (straty) ze sprzedaży wierzytelności - dotychczas w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywano wynik na sprzedaży (zysk lub stratę), w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano zmiany w tym zakresie - wykazano oddzielnie przychody ze sprzedaży wierzytelności oraz koszty dotyczące sprzedaży.

 

W wyniku poniesienia kosztów operacyjnych przewyższających kwotę utworzonej w 2015 r. rezerwy spółka dokonała rozliczenia nadwyżki wynikiem z lat ubiegłych. Korektę wykazano w Pasywach w kwocie (-244.740,94 zł).

 

Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 rok.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

27087424_RB_2017-15_Wplyw_zmian_na_wysokosc_sumy_bilansowej (170.37KB)

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.