Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2017 2017-01-16 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, ”Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wymaganych środków pieniężnych na wypłatę odsetek i wykup 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł („Obligacje serii M”) przeprowadzany w ramach okresowej amortyzacji obligacji serii M.
Wypłata odsetek i wykup Obligacji serii M zgodnie z zakładaną liczbą 466 sztuk zostanie dokonany niezwłocznie po dokonaniu wykupu Obligacji Emitenta serii G i J. W dniu dzisiejszym Emitent wyemitował obligacje serii P (raport bieżący nr 2/2017), z których środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu emisji serii G i J. Tym samym proces wykupu obligacji serii G i J został przez Emitenta rozpoczęty i Emitent zobowiązany jest zachować właściwą kolejność spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych serii obligacji tj. Obligacji serii G i J.
Z chwilą rozliczenia wykupu Obligacji serii G i J Emitent niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby Obligacji serii M w liczbie 466 sztuk, z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii M. O rozpoczęciu procedury wykupu (wniosek o zawieszenie notowań Obligacji serii M) oraz o dokonaniu wykupu Obligacji serii M Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu.
Kolejna okresowa amortyzacja Obligacji serii M przypadająca na dzień 15 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii M w ustalonych terminach.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.