Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2017 2017-01-16 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, ”Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wymaganych środków pieniężnych na wypłatę odsetek i wykup 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł („Obligacje serii M”) przeprowadzany w ramach okresowej amortyzacji obligacji serii M.
Wypłata odsetek i wykup Obligacji serii M zgodnie z zakładaną liczbą 466 sztuk zostanie dokonany niezwłocznie po dokonaniu wykupu Obligacji Emitenta serii G i J. W dniu dzisiejszym Emitent wyemitował obligacje serii P (raport bieżący nr 2/2017), z których środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu emisji serii G i J. Tym samym proces wykupu obligacji serii G i J został przez Emitenta rozpoczęty i Emitent zobowiązany jest zachować właściwą kolejność spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych serii obligacji tj. Obligacji serii G i J.
Z chwilą rozliczenia wykupu Obligacji serii G i J Emitent niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby Obligacji serii M w liczbie 466 sztuk, z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii M. O rozpoczęciu procedury wykupu (wniosek o zawieszenie notowań Obligacji serii M) oraz o dokonaniu wykupu Obligacji serii M Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu.
Kolejna okresowa amortyzacja Obligacji serii M przypadająca na dzień 15 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii M w ustalonych terminach.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.