Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 35/2016 2016-12-12 Rozpoczęcie finalizacji negocjacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje o rozpoczęciu finalizacji negocjacji z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing („Inwestor”) dotyczących zawarcia umowy o współpracy polegającej na utworzeniu na zlecenie Inwestora Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („NSFIZ”) oraz zleceniu zarządzania NSFIZ Emitentowi. NSFIZ będzie inwestował w pakiety wierzytelności. Zarządzanie NSFIZ przez FAST FINANCE S.A. ma być gwarantowane przez okres minimum 10 lat. Umowa o zarządzanie NSFIZ oprócz standardowego wynagrodzenia za zarządzanie ma przewidywać także dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziału w zysku funduszu. Inwestor zamierza objąć pierwszą emisję certyfikatów funduszu o wartości około 5 milionów euro. Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy przewidywane jest do końca 2016 roku.


O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej umowy w ramach potencjalnej transakcji lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.