Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 35/2016 2016-12-12 Rozpoczęcie finalizacji negocjacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje o rozpoczęciu finalizacji negocjacji z zagranicznym podmiotem działającym na rynku finansowym, specjalizującym się w venture financing („Inwestor”) dotyczących zawarcia umowy o współpracy polegającej na utworzeniu na zlecenie Inwestora Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („NSFIZ”) oraz zleceniu zarządzania NSFIZ Emitentowi. NSFIZ będzie inwestował w pakiety wierzytelności. Zarządzanie NSFIZ przez FAST FINANCE S.A. ma być gwarantowane przez okres minimum 10 lat. Umowa o zarządzanie NSFIZ oprócz standardowego wynagrodzenia za zarządzanie ma przewidywać także dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziału w zysku funduszu. Inwestor zamierza objąć pierwszą emisję certyfikatów funduszu o wartości około 5 milionów euro. Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy przewidywane jest do końca 2016 roku.


O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej umowy w ramach potencjalnej transakcji lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

.