Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2016 2016-08-05 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) , informuje, że dniu 5 sierpnia 2016 roku, zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2016 roku wprowadzono zmianę zasad rachunkowości, która wpływa na wielkość danych finansowych za okresy porównywalne.


Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji „Przychody przyszłych okresów”, natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji „Pozostałe aktywa”.

Obecnie wielkości prezentowane w pozycji „Przychody przyszłych okresów” pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.
Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono dane finansowe za okresy porównywalne, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2015 r., przy czym, jak zaznaczono, porównywalność danych za te okresy zachowana została wyłącznie w odniesieniu do danych jednostkowych FAST FINANCE S.A.
W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2016 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej (170.32KB)

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.