Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2016 2016-08-05 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) , informuje, że dniu 5 sierpnia 2016 roku, zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2016 roku wprowadzono zmianę zasad rachunkowości, która wpływa na wielkość danych finansowych za okresy porównywalne.


Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji „Przychody przyszłych okresów”, natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji „Pozostałe aktywa”.

Obecnie wielkości prezentowane w pozycji „Przychody przyszłych okresów” pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.
Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono dane finansowe za okresy porównywalne, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2015 r., przy czym, jak zaznaczono, porównywalność danych za te okresy zachowana została wyłącznie w odniesieniu do danych jednostkowych FAST FINANCE S.A.
W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za I półrocze 2016 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej (170.32KB)

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.