Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2016 2016-01-14 Emisja obligacji serii M

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2016 roku podjął uchwałę o przydziale 9 319 (dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) sztuk obligacji serii M, zwykłych kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9 319 000 zł (dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Obligacje serii M zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna).


Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:


- cel emisji: pozyskanie środków pieniężnych na refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem;


- wielkość emisji: 9 319 000 zł;


- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł;


- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 roku. Obligacje będą amortyzowane. W każdym okresie odsetkowym (kwartalnie) okresowa amortyzacja wynosi 5% łącznej liczby wyemitowanych obligacji;


- warunki oprocentowania: oprocentowanie stałe w wysokości 10,5 % w skali roku, kwartalne okresy odsetkowe;

- zabezpieczenie: (i) Obligacje zostały zabezpieczone w formie zastawu rejestrowego, ustanowionego przez Spółkę na rzecz Obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek, nabytych przez Spółkę od:
a) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 30.09.2008 r.
b) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 18.02.2009 r.
c) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 30.03.2009 r.
d) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 22.11.2010 r.
e) Bank BPH S.A. Grupa GE Capital z siedzibą w Krakowie – umowa z dnia 12.07.2012 r.
f) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 14.12.2012 r. , zastaw rejestrowy został wpisany dnia 31 grudnia 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
g)
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 53,5 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);


- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 35 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z obligacji z wyłączeniem rezerw);


- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii M,


- wycena przedmiotu zastawu została zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy o obligacjach dokonana przez Kancelarię Biegłych Rewidentów – Biegli Rewidenci Wilk, Grecki, Stopczyńska i Partnerzy, ul. Zamkowa 23, 98-200 Pabianice (Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3354). Badanie przeprowadziła pani Bożena Pustelnik nr uprawnień 3298. Przedmiot zabezpieczenia wyceniony został na kwotę 30.000.572,02 zł na dzień 24 listopada 2015 r.


Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.